Binnen Optimus mineraal houden we ons bezig met alle zaken waarmee agrarische bedrijven en partijen in de keten van deze bedrijven, te maken kunnen krijgen op het gebied van de wet- en regelgeving van Mest en Mineralen.

Van advisering specifiek voor een bedrijf of voor een groep, via administratie en verantwoording naar overheid en ketenpartijen (denk aan de kringloopwijzer of het keurmest-certificaat) tot aan de advisering bij toezicht en controle en indien nodig het voeren en ondersteunen bij juridische procedures.

Het mest- en mineralen dossier, heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een omvangrijk, maar vooral ook een complex dossier waarin regelgeving, politiek, verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid en administratieve verplichtingen elkaar ontmoeten. Voor de agrarisch ondernemer en de ketenpartijen telt vooral dat laatste.

Worden in dat traject fouten gemaakt, dan kunnen die erg kostbaar zijn. Het is dan ook van belang dat dit soort zaken gewoon goed geregeld zijn. Optimus mineraal kan u hierbij van dienst zijn. Denk daarbij onder andere aan:

  • het maken van (tussen)prognoses met betrekking tot de benodigde afvoer van mest of aanvoer van dierlijke of kunstmest;
  • het inzichtelijk maken van mineralenstromen op het bedrijf;
  • het opstellen of controleren van BEX berekeningen;
  • het adviseren over de wijze waarop aan de mestverwerkingsplicht kan worden voldaan;
  • het opstellen, controleren en interpreteren van Kringloopwijzer berekeningen;
  • het opstellen, controleren van en adviseren bij op te stellen bemestingsplannen;
  • het vastleggen en toetsen van de gevolgde procedures op een bedrijf;
  • het geven van een second opinion over de te volgen procedures;
  • het opstellen van een zienswijze bij een voorgenomen op te leggen boetes;
  • het begeleiden bij bezwaarprocedures (opstellen bezwaarschrift, beroepschrift);