Een voornemen tot het opleggen van een boete ontvangen…..en dan?

Ieder jaar controleren de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) de mestboekhoudingen van een groot aantal agrarische ondernemers. Deze controles vinden plaats op verschillende wijzes (administratief, controles op het bedrijf) en richten zich op verschillende aspecten van de bedrijfsvoering: Kan de betreffende agrarische ondernemer verantwoorden dat de geproduceerde of de aangevoerde meststoffen op een wijze zijn gebruikt die aan de voorwaarden van de Meststoffenwet voldoet, wordt voldoende mest verwerkt, wordt voldaan aan de voorwaarden van de verantwoorde groei melkveehouderij, voldoet het bedrijf aan de voorwaarden voor derogatie, kloppen de opgegeven voorraden dierlijke mest, is de BEX correct berekend, zijn er voldoende rechten (fosfaat, varkens, kippen) aanwezig, zijn alle opgegeven percelen wel daadwerkelijke in gebruik bij het bedrijf.

Zeker een controle ‘aan huis’ kan als ingrijpend worden ervaren. Het kan daarom nuttig zijn u tijdens een dergelijke controle bij te laten staan door een adviseur die bekend is met de situatie op uw bedrijf of met de materie. Dergelijke controles vormen immers niet uw dagtaak, voor de toezichthouders van de NVWA is dit wel het geval. De aanwezigheid van een deskundige die uw belangen behartigt brengt wat meer evenwicht in het gesprek.

Wanneer bij de controle overtredingen worden geconstateerd kan daarvoor een bestuurlijke boete worden opgelegd. Het bedrag van zo’n boete  loopt snel op: Bedragen van 30.000 tot 50.000 Euro zijn geen uitzondering. En dan? Wat moet er dan gebeuren?

In de meeste gevallen stuurt RVO in eerste instantie een zogenaamd ‘voornemen tot het opleggen van een boete’. Het is dan aan de ‘overtreder’ om te bewijzen dat RVO het niet bij het juiste eind heeft. Dit bijvoorbeeld door gebruik te maken van de vrije bewijsleer, maar ook door jurisprudentie van eerdere zaken bij de onderbouwing te betrekken. Nadat de zienswijze is ingediend (dit kan ook mondeling) is het mogelijk een mondelinge toelichting te geven.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze zal RVO al dan niet overgaan tot het opleggen van een boete. Indien men het niet eens is met de opgelegde boete staat de mogelijkheid tot bezwaar open. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij RVO, eventueel gekoppeld aan een ambtelijke hoorzitting (per telefoon of in persoon). Is ook de uitkomst van deze bezwaarprocedure niet tevredenstellend, dan staat de gang naar de rechtspraak open. In eerste instantie kan de zaak in beroep worden voorgelegd aan de regionale rechtbank. Daarna staat nog de optie van  hoger beroep bij  het College van Beroep voor het bedrijfsleven open. De volledige procedure is samengevat in onderstaand diagram.

 

procedure mestboete

 

Het succesvol doorlopen van een dergelijke procedure vraagt aan de ene kant om een goede kennis van de procedure en de relevante juridische bepalingen en artikelen. Aan de andere kant is inbreng van de nodige technische en agrarische kennis van essentieel belang. Het gaat immers om de vraag: wat is er nu eigenlijk echt gebeurt. Mestboete.nl combineert beiden! Daarnaast werkt mestboete.nl voor en samen met de meeste bekende advocatenkantoren en de grootste rechtsbijstandsverzekeraars.

Ons streven is er op gericht dat u krijgt waar u recht op heeft: een krachtige en deskundige ondersteuning om onterechte, onredelijke of onrechtmatige (delen van) bestuurlijke boetes van tafel te krijgen.