De Driepartijenovereenkomst: het blijft lastig

Een Driepartijenovereenkomst (DPO) is een overeenkomst die (de naam zegt het al) wordt afgesloten tussen 3 partijen om invulling te geven aan de mestverwerkingsplicht van de veehouder. In principe zijn deze drie partijen: de veehouder, de bewerker en de verwerker. Met een DPO geven de partijen aan dat de door de veehouder geleverde mest wel wordt verwerkt, maar niet rechtstreeks door de partij aan wie de mest wordt geleverd. In de praktijk zien we diverse situaties met drie, vier of meer partijen, waarbij  uiteindelijk wel fosfaat wordt geëxporteerd (en daarmee verwerkt), maar dit niet gebeurt via de directe route van veehouder-bewerker-verwerker of dat andere fosfaat wordt geëxporteerd dan de fosfaat… Lees meer

Lees verder

Invoering rVDM: Ook particulieren een relatienummer nodig

Aanleiding Bij de meeste transporten van dierlijke mest wordt nu nog een papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) gebruikt. Na het transport worden de gegevens van dit VDM in het digitale systeem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gemeld. Deze systematiek gaat vanaf 1 januari 2023  wijzigen. Waar het nu een papieren versie is die na 30 dagen elektronisch/digitaal wordt aangeleverd, gaat men vanaf die datum over naar het realtime (digitaal) vervoersbewijs (rVDM). In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal, vooraf en realtime registreren van dierlijke mesttransporten. Werkwijze: melding en bevestiging Bij bemonsterde transporten moet de intermediair de meldingen doen.  Voorafgaand het transport moet de vervoerder… Lees meer

Lees verder

Toch nog derogatie in 2022

Het EU-Nitraatcomité is onlangs alsnog akkoord gegaan met het verlenen van een derogatiebeschikking aan Nederland voor het kalenderjaar 2022. Veehouders kunnen zich daarmee later dit jaar alsnog aanmelden om in aanmerking te komen  voor een derogatievergunning voor het kalenderjaar 2022. Waarschijnlijk kan dat vanaf november van dit jaar. De voorwaarden die daarvoor gelden zijn ongeveer hetzelfde gebleven als de voorwaarden die golden in het vorige jaar. Ook de komende jaren zal de mogelijkheid van derogatie blijven bestaan, maar sommige voorwaarden veranderen dan wel. Deze veranderingen worden de komende tijd uitgewerkt. Kern is dat  derogatie langzaam zal worden afgebouwd en er vanaf 2026 niet langer sprake zal zijn van een hogere… Lees meer

Lees verder

Bemesting na maisteelt op zand en lössgrond

Op grond van artikel 8a, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) wordt op zand- en lössgronden na de teelt van maïs direct aansluitend een vanggewas geteeld.  Deze regel is ingesteld om de uitspoeling van nitraat naar het grondwater te beperken. Mais neemt na de bloei nog nauwelijks stikstof op uit de bodem. Er komt echter in die periode en na de oogst van snijmais nog wel de nodige stikstof vrij. Deze stikstof (veelal nitraat) zou daarmee – op zand- en lössgrond – gedurende de winter uit kunnen spoelen. Wanneer een vanggewas wordt geteeld wordt de kans daarop een stuk kleiner. Om de teelt van het vanggewas te laten… Lees meer

Lees verder

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022

Wie uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Gecombineerde opgave heeft aangevraagd kan dit jaar weer een verzoek indienen om een deel van het aangevraagde bedrag als voorschot te ontvangen. Uitbetaling van het voorschot vindt plaats in juli 2022. Om in aanmerking te komen voor een voorschot moet een aanvraag worden ingediend en moet de aanvrager zich zich  aan een aantal voorwaarden houden. De aanvraag Uitbetaling van een voorschot kan worden aangevraagd in de periode van 7 juni 2022 tot en met 28 juni 2022 op de site van RVO. Het voorschot bedraagt € 270 per hectare met een betalingsrecht. Zijn er meer hectares… Lees meer

Lees verder

Lagere forfaitaire gehalten voor koek na scheiding van varkens- en rundveemest

Op dit moment ligt een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter inzage. In deze wijziging is (onder andere) een verlaging van de forfaitaire gehalten voor koek na scheiding van rundvee- (mestcode 13) en varkensmest (mestcode 43) opgenomen. Voor koek na mestscheiding van rundveemest (mestcode 13) wordt het forfaitaire gehalte voor stikstof verlaagd van 16,9 kilogram naar 9,15 kilogram per ton. Het gehalte aan fosfaat gaat van 9,8 kilogram per ton naar 9,16 kilogram per ton. Voor koek na mestscheiding van varkensmest (mestcode 43) wordt het forfaitaire gehalte van 25,7 kilogram per ton naar 11,4 kilogram per ton verlaagd. Het forfaitaire gehalte voor fosfaat wordt bijgesteld van 21,4 kilogram per ton… Lees meer

Lees verder

Controle fosfaatrechten

De NVWA houdt toezicht op de naleving van het fosfaatrechtenstelsel. De controle op het voldoen aan het fosfaatrechtenstelsel maakt tegenwoordig min of meer standaard deel uit van de controle op de derogatievoorwaarden,  gebruiksnormen, verwerkingsplicht en de verantwoorde groei. Toch is het een duidelijk ander soort controle met andere consequenties.   De procedure Overtreding van de andere hier genoemde regelgeving wordt veelal bestuursrechtelijk afgedaan. Met andere woorden, bij een overtreding legt RVO de boete op, waarbij de boetebedragen veelal vast liggen (de zogenaamde wettelijk gefixeerde boetebedragen). Via de zienswijze, bezwaarschrift, beroepschrift, kun je uiteindelijk in hoger beroep. Wanneer niet wordt voldaan aan het fosfaatrechtenstelsel is dat anders. Een dergelijke procedure loopt… Lees meer

Lees verder

Melden maispercelen op zand- en lössgrond

Ondernemers die mais willen telen op percelen op zand- en lössgrond dienen deze percelen, net zoals in het vorige jaar, vooraf te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze melding houdt verband met de kortere uitrijdperiode voor drijfmest op zand- en lössgrond die geldt bij de teelt van maïs. Op basis van de melding bij RVO kan de NVWA controleren of men zich ook houdt aan deze kortere uitrijdperiode voor drijfmest op maispercelen. Het aanmelden kan van 1 januari tot en met 15 februari. Uiterlijk 15 februari moet bij RVO.nl gemeld zijn op welke percelen op zand- en lössgrond een agrarisch ondernemer dit jaar van plan is mais… Lees meer

Lees verder

Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022

  Wat was 2021 een merkwaardig jaar!  Een jaar waarin het woord ‘negatief’ meer dan eens een positieve uitkomst was. Een jaar waarin het soms leek alsof er meer niet dan wel kon, maar toch heel veel mogelijk bleek dan vooraf gedacht. Een jaar met mooie successen en zeker ook nog voldoende uitdagingen…. Dank aan iedereen voor het vertrouwen,  dank voor de samenwerking, de inbreng, de opmerkingen, de gesprekken en het doorzetten. Het jaar 2021 is een aanmoediging om in het jaar 2022 alles nog een stukje beter te doen. Ik wens u dat ook toe: maar ik wens u vooral een gezond (in alle opzichten) en gelukkig 2022!

Lees verder

Is intrekken van de derogatievergunning altijd evenredig?

Je kunt je afvragen of bij de handhaving van de Meststoffenwet het begaan van een simpele vergissing in een aantal gevallen niet tot onevenredig zware bestraffing leidt. Het gevoel bekroop me wederom toen ik een aantal voornemens tot het ‘intrekken van derogatievergunning 2020’ onder ogen kreeg. In deze voornemens werd de aan de betrokken veehouders voor het kalenderjaar 2020 toegekende derogatievergunning ingetrokken en werden ze tevens in het vooruitzicht gesteld dat ze zouden worden uitgesloten van deelname voor derogatie in het kalenderjaar 2022. Wat was het geval? De veehouders werd verweten niet tijdig de Aanvullende Gegevens Landbouwbedrijven (hierna: AGL) over 2019 te hebben ingediend bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.… Lees meer

Lees verder