Drijfmest op maïs in 2021 pas vanaf 1 april

In het zesde actieprogramma is aangekondigd dat per 1 januari 2021 enkele maatregelen worden doorgevoerd voor de teelt van maïs op zand- en lössgronden waarbij het principe van precisiebemesting het uitgangspunt zou zijn. Precisiebemesting houdt daarbij in:  de juiste mest, op de juiste plaats, op de juiste wijze, op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheid toegediend om zo precies mogelijk te voorzien in de behoefte van gewas en bodem en daarmee emissies zoveel mogelijk te beperken. In eerste instantie wilde de minister de toepassing van rijenbemesting in maïs, als vorm van precisiebemesting, verplicht stellen.  Rijenbemesting sluit immers aan bij de  doelstellingen van precisiebemesting en  zou  een vermindering van… Lees meer

Lees verder

Uitscharen en BEX: een lastige berekening

Het berekenen van de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) op een melkveebedrijf is op zich al een lastig klusje. Dit is zeker het geval wanneer op een bedrijf dieren worden uitgeschaard naar natuurterrein in eigen gebruik. En helemaal  wanneer het daarbij (ook) gaat om het uitscharen van (droogstaande) melkkoeien. Immers dan heeft het uitscharen niet alleen invloed op het aantal dieren op het bedrijf, maar ook de melkproductie per gemiddeld aanwezig dier. Voor je het weet gaat het mis. Uitgeschaarde dieren tellen immers niet mee voor de berekening van de gebruiksnormen, maar wel mee voor de berekening van de verwerkingsplicht en de berekening van de verantwoorde groei melkveehouderij. Maar tellen de uitgeschaarde… Lees meer

Lees verder

Een toezichthouder aan de deur…..

Iedere (agrarische) ondernemer krijgt te maken met toezicht en controles. Soms maken toezichthouders hiervoor een afspraak, soms vindt het toezicht op een onverwacht moment plaats. Echt leuk is toezicht nooit, maar over het algemeen verloopt het toezicht in goede sfeer en zonder problemen. Toch is het goed om vooraf een beeld te hebben van hoe toezicht in zijn werk gaat en uw rechten en uw plichten te kennen. Ditzelfde geldt voor de bevoegdheden van de toezichthouders. Zowel uw rechten als plichten als de bevoegdheden en rechten van toezichthouders zijn vastgelegd in onder meer artikel 5:15 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.     We kunnen ons voorstellen dat het doornemen van die wetsartikelen… Lees meer

Lees verder

Corona maatregelen

Momenteel bevinden we ons in Nederland in een uitzonderlijke situatie. Het zijn spannende en vooral onzekere tijden. Om het hoofd te bieden aan de verspreiding van Corona virus heeft de regering een aantal maatregelen afgekondigd. Optimus mineraal ondersteunt deze maatregelen uiteraard en daarom hebben we onze werkwijze hierop aangepast. Door middel van dit bericht informeren we u hier over. Eerst en vooral hebben we onze kantoorbezetting teruggebracht. We zijn niet gesloten, maar beperken wel het aantal klantbezoeken tot het urgente en noodzakelijke. Daarbij houden we vanzelfsprekend de inmiddels bekende hygiëne en andere maatregelen in acht. Bezoeken op kantoor beperken we tot de benodigde en daarbij houden we de richtlijnen van… Lees meer

Lees verder

Klopt die BEX?

De kringloopwijzer, met in het hart daarvan de berekening van de bedrijfsspecifieke excretie (BEX), wordt steeds meer de basis van de berekening van de mestproductie ten behoeve van de gebruiksnormenberekening in de melkveehouderij. Bij de uitwerking van de fosfaatrechten werd de BEX alleen, als onvoldoende betrouwbaar (lees te gevoelig voor fouten) aangemerkt om van uit te kunnen gaan, maar in de context van de kringloopwijzer zou dit minder het geval zijn. We zien dan ook dat de twee (kringloopwijzer en de BEX) steeds meer naar elkaar toegroeien. Zo is dit jaar één van de voorwaarden voor toepassing van de BEX dat de gebruikte invoer gelijk is aan die van de… Lees meer

Lees verder

Het stikstofgat gecorrigeerd ?

Een veel voorkomend fenomeen bij de uitwerking van de gebruiksnormenberekening op varkensbedrijven was dat uit de berekening naar voren kwam dat geen overschrijding had plaats gevonden van de fosfaatgebruiksnorm, maar wel van de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest. Dit terwijl er (meer) dan voldoende mest was afgevoerd. Een probleem dat er op wees dat de vaste norm voor de vervluchtiging van stikstof (de norm voor het stikstofverlies per dier) te laag werd vastgesteld ten opzichte van de verliezen die daadwerkelijk plaatsvonden op het bedrijf in kwestie. Op grond van een toezegging van de toenmalige minister Veerman in 2006 werd hiervoor een extra afvoerpost toegepast die corrigeerde voor dit zogenaamde stikstofgat. Deze… Lees meer

Lees verder

Ook rekenprogramma’s controleren…

Het is weer de tijd van het jaar waarin de aanvullende gegevens landbouwbedrijven over 2019 (kortweg: AGL 2019) dienen te worden doorgegeven. In dat kader kreeg ik onlangs onderstaand deel van een uitdraai onder ogen (niet relevante cijfers zijn weggelaten).   Op zich niet eens een abnormaal beeld voor een melkveebedrijf: aan de fosfaatgebruiksnorm wordt voldaan, maar dit geldt niet voor de gebruiksnorm dierlijke mest. De conclusie luidt dan ook: ‘Op basis van de huidig gegevens wordt de gebruiksruimte dierlijke mest met 1.513 kg stikstof overschreden’. Dat sprake is van een overschrijding is vervelend, maar er is ook sprake van een zeer ruime overschrijding. Dit terwijl sprake is van een… Lees meer

Lees verder

Veranderingen mestbeleid 2020

Een nieuw jaar, nieuwe regels: In 2020 veranderen de regels voor het gebruik van mest. De equivalente maatregelen voor extra fosfaat vervallen en sommige voorwaarden veranderen. Ook verandert de hoeveelheid mest die mag worden toegediend aan overige grond. Hieronder zijn een aantal van de belangrijkste veranderingen kort samengevat:   Lagere fosfaatgebruiksnorm De fosfaatgebruiksnorm voor grond met de fosfaattoestand hoog gaat in 2020 omlaag. Op grasland mag in 2020 nog 75 kilogram fosfaat worden gebruikt en op bouwland is deze hoeveelheid 40 kilogram.   Extra klasse voor fosfaattoestand Voor wie in 2020 gebruik wil maken van fosfaatdifferentiatie is het belangrijk dat er een extra klasse voor de fosfaattoestand is ingevoerd. Dat… Lees meer

Lees verder

Kerst en nieuwjaarwens

  Na een jaar van hard werken is kerst een periode van terugblikken op het afgelopen jaar, maar ook van vooruitkijken naar de toekomst. Nieuwe plannen, nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe energie om uitdagingen uit het verleden hernieuwd op te pakken. Wij wensen u fijne dagen toe en hopen dat 2020 u al het goede brengt. 

Lees verder

Hoeveel fosfaat mag een veehouderijbedrijf verwerken?

Wie een fosfaatoverschot op zijn bedrijf heeft (en niet voor één van de uitzonderingsregels in aanmerking komt) moet een percentage van dit fosfaatoverschot (laten) verwerken. Dit kan op drie manieren: Mest afvoeren met op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) de opmerkingscode 61; Door middel van het afsluiten van een zogenaamde driepartijenovereenkomst mestverwerking (DPO); Via het overdragen van een deel van de verwerkingsplicht aan een overnemende partij via een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Een DPO of een VVO indienen kan tot en met 31 december 2019 via de pagina  Mestverwerkingsplicht voor de landbouwer op mijn.rvo.nl. Na deze datum kunt u geen veranderingen meer doorgeven of overeenkomsten over 2019 worden ingediend. Daarom worden… Lees meer

Lees verder