Aanvraag GLB-subsidies definitief maken (15 oktober – 30 november)

Heeft u zich uiterlijk 15 juni 2023 aangemeld voor de GLB-regelingen: Basispremie, Eco-regeling, Extra betaling jonge landbouwers en Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen? Dan dient u in de periode 15 oktober tot en met 30 november 2023 een definitieve aanvraag te doen in de Gecombineerde opgave 2023. Zonder deze definitieve aanvraag kan RVO  geen uitbetaling doen. Bij de definitieve GLB-aanvraag moeten eventuele wijzigingen doorgevoerd worden in de Gecombineerde Opgave, zodat de bedrijfssituatie actueel is. Denk hierbij aan de volgende punten: het wijzigen van een hoofdteelt, een voorteelt en/of (een) nateelt(en); het wijzigen van de ingangsdatum en/of einddatum waarop het perceel in gebruik was; het intrekken van een eco-regeling wanneer deze niet gerealiseerd… Lees meer

Lees verder

Bezinklaag gezocht

In het kader van een juridische procedure zijn we op zoek naar monsters van een bezinklaag. Een bezinklaag is een zanderige, as-achtige laag die ontstaat onderin een mestopslag op varkensbedrijven. We zoeken ongeveer 2 – 5 kg monster van zo’n laag. Het gaat ons puur om het monster, anonimiteit is een garantie. Kunt u ons helpen? Laat het ons dan aub weten?

Lees verder

Controle van percelen met satellietbeelden

Sinds dit jaar controleert RVO periodiek met satellietbeelden via het zogeheten Areaal Monitoring Systeem (kortweg AMS) of percelen waarop GLB-subsidies zijn aangevraagd voldoen aan de definitie ‘subsidiabel areaal’. Om in aanmerking te komen voor subsidies in het kader van de GLB of de ANLb moet op een perceel landbouwactiviteit plaatsvinden. Dat betekent dat op bouwland een subsidiabel gewas wordt geteeld en in het geval van grasland tenminste eenmaal per jaar wordt geweid of gemaaid. Maatregelen bouw- en grasland Wanneer de satellietbeelden volgens RVO aantonen dat er op een perceel geen landbouwactiviteiten plaatsvinden dan krijgt de eigenaar van het perceel daarover bericht. De te nemen maatregelen voor bouw- en grasland verschillen… Lees meer

Lees verder

Mest uitrijden in 2023

De regels voor de periode waarin mest mag worden uitgereden zijn met ingang van 2023 veranderd. De eerste uitrijddatum voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland is met een maand verschoven. Dit is nu 16 maart. Wanneer een zogenaamde vroeg gewas wordt geteeld, dan mag er nog steeds drijfmest worden uitgereden vanaf 16 februari. Voorwaarde is dat het gewas voorkomt op de lijst ‘vroege teelten’. Deze lijst vindt u hier. Een tweede voorwaarde is dat het betreffende perceel voorafgaand aan de bemesting wordt geregistreerd bij RVO. Dit kan door in ‘Mijn percelen’ aan RVO door te geven op welk perceel het  gewas wordt geteeld. Dat kan met het stappenplan voor… Lees meer

Lees verder

Tijd voor de AGL2022.

Afgelopen week heeft RVO een groot aantal bedrijven door middel van een brief uitgenodigd om de Aanvullende gegevens landbouwer (AGL) over 2022 aan haar door te geven. Naast voor deze bedrijven is het tijdig verstrekken van deze gegevens ook verplicht voor de bedrijven die voor 2023 een derogatievergunning willen aanvragen of voor 2022 zo’n vergunning hebben aangevraagd. Het doorgeven van de AGL2022 kan van 1 januari 2023 tot en met 31 januari 2023. De gegevens die doorgegeven dienen te worden betreffen: Eindvoorraad van alle mest (ook kunstmest) op 31 december. Aan- en afvoer van andere mest dan dierlijke mest, zuiveringsslib en compost (bijvoorbeeld kunstmest). Daarnaast wordt bij sommige diersoorten gevraagd… Lees meer

Lees verder

De Driepartijenovereenkomst: het blijft lastig

Een Driepartijenovereenkomst (DPO) is een overeenkomst die (de naam zegt het al) wordt afgesloten tussen 3 partijen om invulling te geven aan de mestverwerkingsplicht van de veehouder. In principe zijn deze drie partijen: de veehouder, de bewerker en de verwerker. Met een DPO geven de partijen aan dat de door de veehouder geleverde mest wel wordt verwerkt, maar niet rechtstreeks door de partij aan wie de mest wordt geleverd. In de praktijk zien we diverse situaties met drie, vier of meer partijen, waarbij  uiteindelijk wel fosfaat wordt geëxporteerd (en daarmee verwerkt), maar dit niet gebeurt via de directe route van veehouder-bewerker-verwerker of dat andere fosfaat wordt geëxporteerd dan de fosfaat… Lees meer

Lees verder

Invoering rVDM: Ook particulieren een relatienummer nodig

Aanleiding Bij de meeste transporten van dierlijke mest wordt nu nog een papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) gebruikt. Na het transport worden de gegevens van dit VDM in het digitale systeem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gemeld. Deze systematiek gaat vanaf 1 januari 2023  wijzigen. Waar het nu een papieren versie is die na 30 dagen elektronisch/digitaal wordt aangeleverd, gaat men vanaf die datum over naar het realtime (digitaal) vervoersbewijs (rVDM). In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal, vooraf en realtime registreren van dierlijke mesttransporten. Werkwijze: melding en bevestiging Bij bemonsterde transporten moet de intermediair de meldingen doen.  Voorafgaand het transport moet de vervoerder… Lees meer

Lees verder

Toch nog derogatie in 2022

Het EU-Nitraatcomité is onlangs alsnog akkoord gegaan met het verlenen van een derogatiebeschikking aan Nederland voor het kalenderjaar 2022. Veehouders kunnen zich daarmee later dit jaar alsnog aanmelden om in aanmerking te komen  voor een derogatievergunning voor het kalenderjaar 2022. Waarschijnlijk kan dat vanaf november van dit jaar. De voorwaarden die daarvoor gelden zijn ongeveer hetzelfde gebleven als de voorwaarden die golden in het vorige jaar. Ook de komende jaren zal de mogelijkheid van derogatie blijven bestaan, maar sommige voorwaarden veranderen dan wel. Deze veranderingen worden de komende tijd uitgewerkt. Kern is dat  derogatie langzaam zal worden afgebouwd en er vanaf 2026 niet langer sprake zal zijn van een hogere… Lees meer

Lees verder

Bemesting na maisteelt op zand en lössgrond

Op grond van artikel 8a, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) wordt op zand- en lössgronden na de teelt van maïs direct aansluitend een vanggewas geteeld.  Deze regel is ingesteld om de uitspoeling van nitraat naar het grondwater te beperken. Mais neemt na de bloei nog nauwelijks stikstof op uit de bodem. Er komt echter in die periode en na de oogst van snijmais nog wel de nodige stikstof vrij. Deze stikstof (veelal nitraat) zou daarmee – op zand- en lössgrond – gedurende de winter uit kunnen spoelen. Wanneer een vanggewas wordt geteeld wordt de kans daarop een stuk kleiner. Om de teelt van het vanggewas te laten… Lees meer

Lees verder