Derogatie 2020 aanvragen

Wie voor 2020 gebruik wil maken van derogatie dient te beschikken over een zogenaamde derogatievergunning.  Een vergunning voor 2020 aanvragen kan in de periode van 3 augustus 2020 tot en met 4 september 2020. Hier kort samengevat de voorwaarden om een vergunning te krijgen en te behouden. Nieuwe voorwaarde voor 2020 In 2020 is er één nieuwe voorwaarde. Gebruikt u een sleepvoetbemester op klei- of veengrond? Dan mag alleen mest worden uitgereden uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 °C.  RVO Geeft aan dat hiervoor een kaart van het KNMI dient te worden gebruikt om te bepalen of u mag uitrijden. Op deze kaart ziet u voor iedere regio… Lees meer

Lees verder

Boetebeleid RVO Meststoffenwet

Wanneer agrarische ondernemers zich niet aan de regels rondom de mestwetgeving houden, kan RVO.nl hiervoor boetes opleggen. Dit doet RVO.nl dan namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Soms gaat daar een onderzoek van de NVWA aan vooraf. Soms wordt een boete opgelegd naar aanleiding van een administratief onderzoek. Voor het opleggen van boetes door RVO.nl is boetebeleid ontwikkeld. Dit boetebeleid van RVO op het gebied van de Meststoffenwet kent net zoals de regelgeving van de Mestbeleid vele facetten en aspecten.  Om de gangbare praktijk te bundelen heeft RVO.nl een document opgesteld waarin het  het boetebeleid dat RVO.nl voert, in aanvulling op het wettelijke kader, wordt beschreven. Voor wie… Lees meer

Lees verder

Derogatie 2020 (eindelijk) in zicht….

Op 22 juni 2020 heeft de Europese Commissie (hierna: EC) een voorstel ter stemming aan de lidstaten voorgelegd om Nederland verlenging van derogatie van de Nitraatrichtlijn te verlenen voor de jaren 2020 en 2021. Daarbij heeft het Nitraatcomité een positief advies over het voorstel aan de EC  gegeven. De EC kan de derogatie nu conform het voorstel vaststellen. De afgifte van de definitieve derogatiebeschikking door de EC zal naar verwachting nog een aantal weken duren. Na afgifte van de formele beschikking zullen de bepalingen worden geïmplementeerd in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (hierna: Urm) en worden en gepubliceerd in de Staatscourant. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO.nl) zal onder andere via… Lees meer

Lees verder

Drijfmest op maïs in 2021 pas vanaf 1 april

In het zesde actieprogramma is aangekondigd dat per 1 januari 2021 enkele maatregelen worden doorgevoerd voor de teelt van maïs op zand- en lössgronden waarbij het principe van precisiebemesting het uitgangspunt zou zijn. Precisiebemesting houdt daarbij in:  de juiste mest, op de juiste plaats, op de juiste wijze, op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheid toegediend om zo precies mogelijk te voorzien in de behoefte van gewas en bodem en daarmee emissies zoveel mogelijk te beperken. In eerste instantie wilde de minister de toepassing van rijenbemesting in maïs, als vorm van precisiebemesting, verplicht stellen.  Rijenbemesting sluit immers aan bij de  doelstellingen van precisiebemesting en  zou  een vermindering van… Lees meer

Lees verder

Uitscharen en BEX: een lastige berekening

Het berekenen van de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) op een melkveebedrijf is op zich al een lastig klusje. Dit is zeker het geval wanneer op een bedrijf dieren worden uitgeschaard naar natuurterrein in eigen gebruik. En helemaal  wanneer het daarbij (ook) gaat om het uitscharen van (droogstaande) melkkoeien. Immers dan heeft het uitscharen niet alleen invloed op het aantal dieren op het bedrijf, maar ook de melkproductie per gemiddeld aanwezig dier. Voor je het weet gaat het mis. Uitgeschaarde dieren tellen immers niet mee voor de berekening van de gebruiksnormen, maar wel mee voor de berekening van de verwerkingsplicht en de berekening van de verantwoorde groei melkveehouderij. Maar tellen de uitgeschaarde… Lees meer

Lees verder

Een toezichthouder aan de deur…..

Iedere (agrarische) ondernemer krijgt te maken met toezicht en controles. Soms maken toezichthouders hiervoor een afspraak, soms vindt het toezicht op een onverwacht moment plaats. Echt leuk is toezicht nooit, maar over het algemeen verloopt het toezicht in goede sfeer en zonder problemen. Toch is het goed om vooraf een beeld te hebben van hoe toezicht in zijn werk gaat en uw rechten en uw plichten te kennen. Ditzelfde geldt voor de bevoegdheden van de toezichthouders. Zowel uw rechten als plichten als de bevoegdheden en rechten van toezichthouders zijn vastgelegd in onder meer artikel 5:15 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.     We kunnen ons voorstellen dat het doornemen van die wetsartikelen… Lees meer

Lees verder

Corona maatregelen

Hoewel het langzaam maar zeker de goede kant uit lijkt te gaan met de verspreiding van het Corona virus, is het nog steeds belangrijk dat we de basismaatregelen van de overheid blijven respecteren. Daarom hebben we binnen Optimus mineraal onze dienstverlening enigszins aangepast. Door middel van dit bericht informeren we u hierover. In de eerste plaats hebben we het aantal klantbezoeken beperkt. Is een bezoek urgent of absoluut nodig dan komen we uiteraard langs en  houden we vanzelfsprekend de inmiddels bekende hygiëne en andere maatregelen in acht. Bezoeken op kantoor zijn ook mogelijk. We hebben op kantoor de mogelijkheid om voldoende afstand te houden en volgen de hygiëne maatregelen met… Lees meer

Lees verder

Klopt die BEX?

De kringloopwijzer, met in het hart daarvan de berekening van de bedrijfsspecifieke excretie (BEX), wordt steeds meer de basis van de berekening van de mestproductie ten behoeve van de gebruiksnormenberekening in de melkveehouderij. Bij de uitwerking van de fosfaatrechten werd de BEX alleen, als onvoldoende betrouwbaar (lees te gevoelig voor fouten) aangemerkt om van uit te kunnen gaan, maar in de context van de kringloopwijzer zou dit minder het geval zijn. We zien dan ook dat de twee (kringloopwijzer en de BEX) steeds meer naar elkaar toegroeien. Zo is dit jaar één van de voorwaarden voor toepassing van de BEX dat de gebruikte invoer gelijk is aan die van de… Lees meer

Lees verder

Het stikstofgat gecorrigeerd ?

Een veel voorkomend fenomeen bij de uitwerking van de gebruiksnormenberekening op varkensbedrijven was dat uit de berekening naar voren kwam dat geen overschrijding had plaats gevonden van de fosfaatgebruiksnorm, maar wel van de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest. Dit terwijl er (meer) dan voldoende mest was afgevoerd. Een probleem dat er op wees dat de vaste norm voor de vervluchtiging van stikstof (de norm voor het stikstofverlies per dier) te laag werd vastgesteld ten opzichte van de verliezen die daadwerkelijk plaatsvonden op het bedrijf in kwestie. Op grond van een toezegging van de toenmalige minister Veerman in 2006 werd hiervoor een extra afvoerpost toegepast die corrigeerde voor dit zogenaamde stikstofgat. Deze… Lees meer

Lees verder

Ook rekenprogramma’s controleren…

Het is weer de tijd van het jaar waarin de aanvullende gegevens landbouwbedrijven over 2019 (kortweg: AGL 2019) dienen te worden doorgegeven. In dat kader kreeg ik onlangs onderstaand deel van een uitdraai onder ogen (niet relevante cijfers zijn weggelaten).   Op zich niet eens een abnormaal beeld voor een melkveebedrijf: aan de fosfaatgebruiksnorm wordt voldaan, maar dit geldt niet voor de gebruiksnorm dierlijke mest. De conclusie luidt dan ook: ‘Op basis van de huidig gegevens wordt de gebruiksruimte dierlijke mest met 1.513 kg stikstof overschreden’. Dat sprake is van een overschrijding is vervelend, maar er is ook sprake van een zeer ruime overschrijding. Dit terwijl sprake is van een… Lees meer

Lees verder