Een toezichthouder aan de deur…..

Iedere (agrarische) ondernemer krijgt te maken met toezicht en controles. Soms maken toezichthouders hiervoor een afspraak, soms vindt het toezicht op een onverwacht moment plaats. Echt leuk is toezicht nooit, maar over het algemeen verloopt het toezicht in goede sfeer en zonder problemen. Toch is het goed om vooraf een beeld te hebben van hoe toezicht in zijn werk gaat en uw rechten en uw plichten te kennen. Ditzelfde geldt voor de bevoegdheden van de toezichthouders. Zowel uw rechten als plichten als de bevoegdheden en rechten van toezichthouders zijn vastgelegd in onder meer artikel 5:15 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.     We kunnen ons voorstellen dat het doornemen van die wetsartikelen …

Read moreEen toezichthouder aan de deur…..

Lees verder

Corona maatregelen

Momenteel bevinden we ons in Nederland in een uitzonderlijke situatie. Het zijn spannende en vooral onzekere tijden. Om het hoofd te bieden aan de verspreiding van Corona virus heeft de regering een aantal maatregelen afgekondigd. Optimus mineraal ondersteunt deze maatregelen uiteraard en daarom hebben we onze werkwijze hierop aangepast. Door middel van dit bericht informeren we u hier over. Eerst en vooral hebben we onze  kantoorbezetting teruggebracht. We zijn niet gesloten, maar beperken wel het aantal klantbezoeken tot het urgente en noodzakelijke. Daarbij houden we vanzelfsprekend de inmiddels bekende hygiëne en andere maatregelen in acht. Bezoeken  op kantoor stellen we uit. Ook lezingen en inleidingen die plaats zouden vinden in …

Read moreCorona maatregelen

Lees verder

Klopt die BEX?

De kringloopwijzer, met in het hart daarvan de berekening van de bedrijfsspecifieke excretie (BEX), wordt steeds meer de basis van de berekening van de mestproductie ten behoeve van de gebruiksnormenberekening in de melkveehouderij. Bij de uitwerking van de fosfaatrechten werd de BEX alleen, als onvoldoende betrouwbaar (lees te gevoelig voor fouten) aangemerkt om van uit te kunnen gaan, maar in de context van de kringloopwijzer zou dit minder het geval zijn. We zien dan ook dat de twee (kringloopwijzer en de BEX) steeds meer naar elkaar toegroeien. Zo is dit jaar één van de voorwaarden voor toepassing van de BEX dat de gebruikte invoer gelijk is aan die van de …

Read moreKlopt die BEX?

Lees verder

Het stikstofgat gecorrigeerd ?

Een veel voorkomend fenomeen bij de uitwerking van de gebruiksnormenberekening op varkensbedrijven was dat uit de berekening naar voren kwam dat geen overschrijding had plaats gevonden van de fosfaatgebruiksnorm, maar wel van de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest. Dit terwijl er (meer) dan voldoende mest was afgevoerd. Een probleem dat er op wees dat de vaste norm voor de vervluchtiging van stikstof (de norm voor het stikstofverlies per dier) te laag werd vastgesteld ten opzichte van de verliezen die daadwerkelijk plaatsvonden op het bedrijf in kwestie. Op grond van een toezegging van de toenmalige minister Veerman in 2006 werd hiervoor een extra afvoerpost toegepast die corrigeerde voor dit zogenaamde stikstofgat. Deze …

Read moreHet stikstofgat gecorrigeerd ?

Lees verder

Ook rekenprogramma’s controleren…

Het is weer de tijd van het jaar waarin de aanvullende gegevens landbouwbedrijven over 2019 (kortweg: AGL 2019) dienen te worden doorgegeven. In dat kader kreeg ik onlangs onderstaand deel van een uitdraai onder ogen (niet relevante cijfers zijn weggelaten).   Op zich niet eens een abnormaal beeld voor een melkveebedrijf: aan de fosfaatgebruiksnorm wordt voldaan, maar dit geldt niet voor de gebruiksnorm dierlijke mest. De conclusie luidt dan ook: ‘Op basis van de huidig gegevens wordt de gebruiksruimte dierlijke mest met 1.513 kg stikstof overschreden’. Dat sprake is van een overschrijding is vervelend, maar er is ook sprake van een zeer ruime overschrijding. Dit terwijl sprake is van een …

Read moreOok rekenprogramma’s controleren…

Lees verder

Veranderingen mestbeleid 2020

Een nieuw jaar, nieuwe regels: In 2020 veranderen de regels voor het gebruik van mest. De equivalente maatregelen voor extra fosfaat vervallen en sommige voorwaarden veranderen. Ook verandert de hoeveelheid mest die mag worden toegediend aan overige grond. Hieronder zijn een aantal van de belangrijkste veranderingen kort samengevat:   Lagere fosfaatgebruiksnorm De fosfaatgebruiksnorm voor grond met de fosfaattoestand hoog gaat in 2020 omlaag. Op grasland mag in 2020 nog 75 kilogram fosfaat worden gebruikt en op bouwland is deze hoeveelheid 40 kilogram.   Extra klasse voor fosfaattoestand Voor wie in 2020 gebruik wil maken van fosfaatdifferentiatie is het belangrijk dat er een extra klasse voor de fosfaattoestand is ingevoerd. Dat …

Read moreVeranderingen mestbeleid 2020

Lees verder

Kerst en nieuwjaarwens

  Na een jaar van hard werken is kerst een periode van terugblikken op het afgelopen jaar, maar ook van vooruitkijken naar de toekomst. Nieuwe plannen, nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe energie om uitdagingen uit het verleden hernieuwd op te pakken. Wij wensen u fijne dagen toe en hopen dat 2020 u al het goede brengt. 

Lees verder

Hoeveel fosfaat mag een veehouderijbedrijf verwerken?

Wie een fosfaatoverschot op zijn bedrijf heeft (en niet voor één van de uitzonderingsregels in aanmerking komt) moet een percentage van dit fosfaatoverschot (laten) verwerken. Dit kan op drie manieren: Mest afvoeren met op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) de opmerkingscode 61; Door middel van het afsluiten van een zogenaamde driepartijenovereenkomst mestverwerking (DPO); Via het overdragen van een deel van de verwerkingsplicht aan een overnemende partij via een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Een DPO of een VVO indienen kan tot en met 31 december 2019 via de pagina  Mestverwerkingsplicht voor de landbouwer op mijn.rvo.nl. Na deze datum kunt u geen veranderingen meer doorgeven of overeenkomsten over 2019 worden ingediend. Daarom worden …

Read moreHoeveel fosfaat mag een veehouderijbedrijf verwerken?

Lees verder

Stikstofverliezen veehouderij driemaal hoger dan aangenomen ?

De Meststoffenwet (hierna: Msw) heeft als uitgangspunt dat een bedrijf moet aantonen dat het voldoet aan de gebruiksnormen (artikel 7 Msw) of de verantwoordingsplicht (artikel 14 Msw). Uitgangspunt hiervoor is  de hoeveelheid stikstof en fosfaat in dierlijke mest die op een bedrijf wordt geproduceerd. Deze hoeveelheid wordt berekend op basis van excretieforfaits, de methode van de stalbalans of de vrije bewijslast (bijvoorbeeld de BEX). Bij de vaststelling van de excretie van stikstof wordt de berekende hoeveelheid uitgescheiden stikstof verminderd met gasvormige verliezen die optreden in de stal, bij beweiding en in de mestopslag. Hiervoor zijn forfaits beschikbaar. Deze forfaits worden per diercategorie, stalsysteem en geproduceerde mestsoort (drijfmest of vaste mest) …

Read moreStikstofverliezen veehouderij driemaal hoger dan aangenomen ?

Lees verder

Zijn boetes voor overtredingen van de Meststoffenwet te hoog? Of juist te laag?

Boetes voor overtredingen van de Meststoffenwet (hierna: Msw) kunnen fors zijn. Heel fors! Dit is ook de bedoeling van de minister. De minister stelt dat de boetes uit het oogpunt van preventie  ’afschrikwekkend’ dienen te zijn. De vraag is dan vervolgens zijn ze dat en zijn ze wellicht ook niet  te fors. In het kader van de versterkte handhavingsstrategie mest heeft de minister de afgelopen periode het sanctiebeleid bij overtredingen van de Msw nader laten bekijken. Hiertoe heeft de minister de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (hierna: CDM) gevraagd om een advies over de hoogte van de bestuurlijke boetes ten opzichte van het economisch voordeel, om zodoende de genoemde afschrikwekkendheid van de …

Read moreZijn boetes voor overtredingen van de Meststoffenwet te hoog? Of juist te laag?

Lees verder