Het is weer de tijd van het jaar waarin de aanvullende gegevens landbouwbedrijven over 2019 (kortweg: AGL 2019) dienen te worden doorgegeven. In dat kader kreeg ik onlangs onderstaand deel van een uitdraai onder ogen (niet relevante cijfers zijn weggelaten).

 

Op zich niet eens een abnormaal beeld voor een melkveebedrijf: aan de fosfaatgebruiksnorm wordt voldaan, maar dit geldt niet voor de gebruiksnorm dierlijke mest. De conclusie luidt dan ook: ‘Op basis van de huidig gegevens wordt de gebruiksruimte dierlijke mest met 1.513 kg stikstof overschreden’. Dat sprake is van een overschrijding is vervelend, maar er is ook sprake van een zeer ruime overschrijding. Dit terwijl sprake is van een derogatiebedrijf en voldoende mest leek te zijn afgevoerd en de gehalten daarin leken ook logisch.

Maar klopt deze conclusie wel? Immers wanneer ik kijk naar de beginvoorraad sitkstof (13.723 kg) en de berekende mestproductie (17.780 kg) weet ik dat een hoeveelheid van 31.503 kg stikstof dient te verantwoord binnen de gebruiksnormen, de afvoer en de eindvoorraad. Tel ik die drie bij elkaar op (6.076 + 12.979 + 11.780) dan kom ik uit op 30.835 kg stikstof in dierlijke mest. Dan is er nog steeds sprake van een verschil, wat betekent dat de gebruiksruimte voor dierlijke mest wordt daarmee nog steeds wordt overschreden, maar de overschrijding is met 668 kg stikstof in dierlijke mest wel aanmerkelijk kleiner. Voor fosfaat gaat iets soortgelijks op: Met de beginvoorraad en de productie dient 10.536 kg fosfaat te worden verantwoord. De verantwoorde hoeveelheid fosfaat bedraagt 11.082 kg. Een verschil van 546 kg in plaats van de 56 kg die het rekenprogramma geeft.

In deze situatie werd dit verschil veroorzaakt door de omstandigheid dat de dikke fractie die op het bedrijf aanwezig was als boxvulling niet goed in of niet goed door het rekenprogramma werd meegenomen. Hierdoor kwam het rekenprogramma tot een conclusie die niet correct was.

Kortom: rekenprogamma’s zijn onmisbaar bij dergelijke werkzaamheden, maar niet onfeilbaar en afhankelijk van hoe de gegevens worden ingegeven. Het advies is daarom: Voer niet simpelweg getalletjes in. En loop  altijd de grote lijnen nog een keer na. Je weet immers nooit!