Artikel 33a eerste en tweede lid van de Meststoffenwet stellen, verkort en vereenvoudigd weergegeven, dat iedereen die fosfaat via dierlijke mest produceert op zijn landbouwbedrijf, verplicht een gegeven percentage van de hoeveelheid geproduceerde fosfaat die niet kan worden geplaatst op de tot het landbouwbedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond dient te verwerken dan wel te laten verwerken. Veehouders kunnen hiervoor overeenkomsten afsluiten met collega-veehouders, bewerkers en verwerkers van mest. Dit kan met een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) met opmerkingscode 61 (VDM61), een Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) en een Driepartijenovereenkomst (DPO).

Hieronder de verschillende mogelijkheden op een rijtje, met hunvoorwaarden en valkuilen:

VDM61

Met een VDM61 geven de veehouder en verwerker aan dat ze mest verwerken. Dit kan door de mest:

  • rechtstreeks van het landbouwbedrijf naar het intermediaire bedrijf gaat. Daar wordt de mest opgeslagen;
  • rechtstreeks van het landbouwbedrijf wordt geëxporteerd door de verwerker.

U vult opmerkingscode 61 in op het VDM. Zo weet u dat de vracht vervoerd wordt voor de mestverwerkingsplicht. Het VDM61 is voor de hele vracht en de verwerker moet de hoeveelheid fosfaat in deze vracht in hetzelfde kalenderjaar helemaal verwerken.

Wanneer geen opmerkingscode 61

U kunt de code alleen gebruiken als de mest vanaf het landbouwbedrijf wordt afgevoerd. U gebruikt de code niet bij:

  • afvoer van een intermediair of verwerkend bedrijf;
  • vervoer voor een DPO;
  • de afvoer naar een natuurterrein;
  • de afvoer naar een grensperceel;
  • de export van champost.

Wanneer en hoe melden

Melden kan het hele jaar door, maar binnen uiterlijk 30 dagen na de datum van het vervoer door het inzenden van het VDM.

 

DPO

Een DPO is een contract tussen 3 partijen: een veehouder, een bewerker en een verwerker. Met een DPO geeft de veehouder door dat de mest wordt verwerkt via een bewerker. De veehouder levert dan de mest niet rechtstreeks aan een verwerker, maar eerst aan een bewerker. U sluit de DPO af voordat de eerste vracht naar de bewerker gaat.

In de DPO staat hoeveel kilogram fosfaat de veehouder levert aan de bewerker. De bewerker moet in hetzelfde kalenderjaar de afgesproken kilogrammen ook afnemen van de veehouder. In hetzelfde jaar moet de bewerker dezelfde hoeveelheid over (laten) dragen aan een verwerker. Ook die moet in hetzelfde jaar de mest verwerken. Als u meerdere overeenkomsten tussen dezelfde partijen naar ons stuurt, dan tellen wij alle kilogram fosfaat bij elkaar op.

Geen DPO, maar VDM61

Als u:

  • mest afvoert naar een onderneming die zowel bewerker als verwerker is. Gebruik dan een VDM61.
  • U zowel de veehouder als bewerker bent. Gebruik  ook dan een VDM61.

Wanneer en hoe melden

Melden kan het hele jaar door, maar u doet dat uiterlijk op 31 december op mijn.rvo.nl. De eerste partij vult het formulier in, de andere 2 partijen ondertekenen de concept melding. Na elke ondertekening krijgen alle partijen hierover e-mail van ons. Het maakt niet uit wie het formulier als eerst invult. RVO registreert het DPO op het moment dat alle partijen de melding ondertekend hebben.

Voor melden of bevestigen van een DPO heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Voor het ondertekenen van uw aanmelding heeft u TAN-codes nodig. Op het moment dat alle partijen ondertekend hebben, wordt het contract bij RVO geregistreerd. U krijgt de ontvangstbevestiging per e-mail, maar deze staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Intrekken of veranderen DPO

U kunt DPO alleen in hetzelfde kalenderjaar intrekken en opnieuw versturen. Hiervoor gebruikt u hetzelfde formulier als bij het melden. Als u een DPO intrekt moeten alle partijen het formulier ondertekenen. Dit kan alleen bij afspraken van dit jaar. Versturen doet u uiterlijk 31 december.

Wilt u het aantal kilogram fosfaat in de afspraak veranderen? Trek dan eerst het geregistreerde DPO in. Daarna registreert u een nieuwe DPO met de correcte gegevens. Dit dient 31 december te zijn afgerond.

 

VVO

Met een VVO geeft u als veehouder aan ons door dat een andere veehouder de verwerkingsplicht overneemt. Een VVO mag worden afgesloten met één of met meerdere veehouders. U maakt de afspraak voor een kalenderjaar.

Er is een grens aan hoeveel kilogram fosfaat de andere veehouder mag overnemen. Dit is niet meer dan: Het aantal kg fosfaat dat de dieren in een jaar produceren  – de eigen verwerkingsplicht

De overnemende veehouder verwerkt deze kilogrammen met een DPO of VDM61. Niet door zelf een nieuwe VVO af te sluiten.

Veehouders met vooral pluimveemest

Wilt u de mestverwerkingsplicht overdragen aan een veehouder die vooral mest van kippen of kalkoenen heeft? Dat kan alleen als u zelf ook vooral kippen- en kalkoenenmest heeft, anders niet.

Wanneer en hoe melden

Doorgeven kan het hele jaar door, maar u doet dat uiterlijk op 31 december op mijn.rvo.nl. De eerste partij vult het formulier in, de andere partij ondertekent de concept melding. Na elke ondertekening krijgen beide partijen hierover e-mail van ons. Het maakt niet uit wie het formulier het eerst invult. Wij krijgen de melding als alle partijen de melding ondertekend hebben.

Voor melden of bevestigen van een VVO heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Voor het ondertekenen van uw aanmelding heeft u TAN-codes nodig. Wanneer beide partijen ondertekend hebben, wordt het contract bij RVO  geregistreerd. U krijgt de ontvangstbevestiging per e-mail, maar deze staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Intrekken of wijzigen van een VVO

U kunt contracten alleen in hetzelfde kalenderjaar intrekken en opnieuw versturen. Hiervoor gebruikt u hetzelfde formulier als bij melden. Als u een VVO intrekt moeten alle partijen het formulier ondertekenen. Dit kan alleen bij afspraken van dit jaar. Versturen doet u uiterlijk 31 december.

Wilt u het aantal kilogram fosfaat in de afspraak veranderen? Dan geldt ook hier: Trek eerst de al geregistreerde VVO in. Daarna registreert u een nieuwe VVO met de juiste gegevens. Dit dient 31 december te zijn afgerond.

 

bron: RVO.nl