Veranderingen mestbeleid 2020

Een nieuw jaar, nieuwe regels: In 2020 veranderen de regels voor het gebruik van mest. De equivalente maatregelen voor extra fosfaat vervallen en sommige voorwaarden veranderen. Ook verandert de hoeveelheid mest die mag worden toegediend aan overige grond. Hieronder zijn een aantal van de belangrijkste veranderingen kort samengevat:   Lagere fosfaatgebruiksnorm De fosfaatgebruiksnorm voor grond met de fosfaattoestand hoog gaat in 2020 omlaag. Op grasland mag in 2020 nog 75 kilogram fosfaat worden gebruikt en op bouwland is deze hoeveelheid 40 kilogram.   Extra klasse voor fosfaattoestand Voor wie in 2020 gebruik wil maken van fosfaatdifferentiatie is het belangrijk dat er een extra klasse voor de fosfaattoestand is ingevoerd. Dat… Lees meer

Lees verder

Kerst en nieuwjaarwens

  Na een jaar van hard werken is kerst een periode van terugblikken op het afgelopen jaar, maar ook van vooruitkijken naar de toekomst. Nieuwe plannen, nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe energie om uitdagingen uit het verleden hernieuwd op te pakken. Wij wensen u fijne dagen toe en hopen dat 2020 u al het goede brengt. 

Lees verder

Hoeveel fosfaat mag een veehouderijbedrijf verwerken?

Wie een fosfaatoverschot op zijn bedrijf heeft (en niet voor één van de uitzonderingsregels in aanmerking komt) moet een percentage van dit fosfaatoverschot (laten) verwerken. Dit kan op drie manieren: Mest afvoeren met op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) de opmerkingscode 61; Door middel van het afsluiten van een zogenaamde driepartijenovereenkomst mestverwerking (DPO); Via het overdragen van een deel van de verwerkingsplicht aan een overnemende partij via een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Een DPO of een VVO indienen kan tot en met 31 december 2019 via de pagina  Mestverwerkingsplicht voor de landbouwer op mijn.rvo.nl. Na deze datum kunt u geen veranderingen meer doorgeven of overeenkomsten over 2019 worden ingediend. Daarom worden… Lees meer

Lees verder

Stikstofverliezen veehouderij driemaal hoger dan aangenomen ?

De Meststoffenwet (hierna: Msw) heeft als uitgangspunt dat een bedrijf moet aantonen dat het voldoet aan de gebruiksnormen (artikel 7 Msw) of de verantwoordingsplicht (artikel 14 Msw). Uitgangspunt hiervoor is  de hoeveelheid stikstof en fosfaat in dierlijke mest die op een bedrijf wordt geproduceerd. Deze hoeveelheid wordt berekend op basis van excretieforfaits, de methode van de stalbalans of de vrije bewijslast (bijvoorbeeld de BEX). Bij de vaststelling van de excretie van stikstof wordt de berekende hoeveelheid uitgescheiden stikstof verminderd met gasvormige verliezen die optreden in de stal, bij beweiding en in de mestopslag. Hiervoor zijn forfaits beschikbaar. Deze forfaits worden per diercategorie, stalsysteem en geproduceerde mestsoort (drijfmest of vaste mest)… Lees meer

Lees verder

Zijn boetes voor overtredingen van de Meststoffenwet te hoog? Of juist te laag?

Boetes voor overtredingen van de Meststoffenwet (hierna: Msw) kunnen fors zijn. Heel fors! Dit is ook de bedoeling van de minister. De minister stelt dat de boetes uit het oogpunt van preventie  ’afschrikwekkend’ dienen te zijn. De vraag is dan vervolgens zijn ze dat en zijn ze wellicht ook niet  te fors. In het kader van de versterkte handhavingsstrategie mest heeft de minister de afgelopen periode het sanctiebeleid bij overtredingen van de Msw nader laten bekijken. Hiertoe heeft de minister de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (hierna: CDM) gevraagd om een advies over de hoogte van de bestuurlijke boetes ten opzichte van het economisch voordeel, om zodoende de genoemde afschrikwekkendheid van de… Lees meer

Lees verder

Binnenkort….

Binnenkort zullen we op deze pagina, naast de geschreven bijdragen ook korte videobijdragen presenteren. In deze videobijdragen zullen we zaken die actueel of algemeen zijn  op het werkgebied van Optimus mineraal aan de orde laten komen en de revue laten passeren. Dit gebeurt op een eenvoudige en efficiënte manier: gewoon van achter het bureau en met eenvoudige middelen (zie hiernaast). Het gaat tenslotte om de boodschap en de inhoud. Om dingen waar je iets mee kunt! Hieronder als voorbeeld een korte aankondiging van het feit dat we gaan werken met videobijdragen. Wordt dus vervolgd: Binnenkort meer!  

Lees verder

Gebruiksnormen en feitelijke beschikkingsmacht

Gebruiksnormen worden toegekend aan de tot het bedrijf behorende en in Nederland gelegen oppervlakte landbouwgrond. Gebruiksnormen gelden daarmee alleen voor grond die bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd. Een bedrijf wordt in artikel 1 onder i gedefinieerd als het geheel van productie-eenheden bestaande uit één of meer gebouwen of afgescheiden gedeelten daarvan en de daarbij behorende landbouwgrond, uitsluitend of onder meer dienende tot de uitoefening van enige vorm van landbouw, zulks beoordeeld naar de feitelijke omstandigheden.  Vervolgens wordt landbouwgrond (artikel 1 onder h. van de Meststoffenwet) gedefinieerd als grond waarop daadwerkelijk enige vorm van landbouw wordt toegekend.  Waarbij landbouw is gedefinieerd artikel 1 Msw onder g, als akkerbouw, veehouderij – daaronder begrepen elke… Lees meer

Lees verder

Acceptabele gehalten in koek na mestscheiding?

Monsters van vaste mest bestaande uit koek na scheiding van rundveemest (mestcode 13) en varkensmest (mestcode 43) mogen sinds 1 oktober 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie. Deze maatregel is destijds geïntroduceerd om manipulatie van gehalten bij de monstername uit te sluiten en de uniformiteit van de monstername (en daarmee van de analyse uitslagen) te verbeteren. Het ging er daarbij vooral om onverklaarbare (extreem) hoge gehalten uit te sluiten en discussies omtrent de rechtmatigheid daarvan te voorkomen. Mede in dat kader publiceerden Cumela Nederland, LTO, POV, TLN en Rabobank (hierna: Cumela cs) een tabel met acceptabele bandbreedtes voor analyse-uitslagen van een aantal mestsoorten.… Lees meer

Lees verder

Onderzaai bij maïs mislukt…..en nu?

In een eerder bericht besteden we op deze website aandacht aan de gewijzigde verplichting tot de teelt van een vanggewas na maïs op zand- en lossgrond. In het kort: aan de verplichting tot de teelt van een nagewas kan op 3 manieren invulling worden gegeven: Door onderzaai van een vanggewas; Door direct na de oogst van de maïs – maar voor 1 oktober – een vanggewas in te zaaien; Door direct na de oogst van de maïs – maar voor 31 oktober – een wintergraan te telen, waarbij het wintergraan als hoofdteelt gebruikt dient te worden in het volgende kalenderjaar. Veel maistelers hebben vanwege de ‘deadline’ van 1 oktober gekozen… Lees meer

Lees verder

Een vanggewas na maïs; de regels op een rij

Sinds dit jaar zijn de regels rond het inzaaien van een vanggewas na maïs op zand en lössgrond enigszins aangepast. Verandering betekent altijd enige onduidelijkheid. Vandaar, hieronder  een samenvatting van de regels en de voorwaarden met betrekking tot het inzaaien van een vanggewas. Waarom een vanggewas na maïs? De wetgever stelt dat dat maïsteelt op zand- en lössgrond een groot risico voor uitspoeling van stikstof heeft. Mais stopt na juli met opnemen van stikstof, maar na die tijd komt er nog veel stikstof vrij. Deze stikstof blijft in de bodem achter die uit kan spoelen gedurende de winter. Om deze uitspoeling te voorkomen is de verplichting om  direct na de… Lees meer

Lees verder